Pro-Disclaimer Wat mag wel en wat hebben we liever niet - ITV-De Vechtstreek

Ga naar de inhoud

Pro-Disclaimer Wat mag wel en wat hebben we liever niet

Algemeen

Disclaimer van de website

Stichting Fractal Productions (SFP) en ITV-De Vechtstreek hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site en geven zij 99,9% garantie betreffende onder meer de volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site. SFP en ITV-De Vechtstreek zijn niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van deze website. In geen enkel geval zullen SFP en ITV-De Vechtstreek aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect

gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site. Verwijzingen of hyperlinks naar de andere websites die niet het eigendom is van SFP, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Deze sites hebben een eigen Disclaimer en/of Proclaimer. De informatie en het logo van SFP en ITV-De Vechtstreek die op deze site staan mogen niet vrij verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van SFP en ITV-De Vechtstreek. Alle vormen van gebruik of uitgave zijn niet toegestaan, mits SFP of ITV-De Vechtstreek daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven en vooraf wordt geïnformeerd op welke wijze de informatie wordt gebruikt. Bij voornoemd gebruik dient wel bronvermelding met de volgende tekst plaats te vinden


Informatie is verkregen van:
Stichting Fractal Productions & ITV-De Vechtstreek
www.stichtingfractalproductions.nl     
www.itv-devechtstreek.nl

Brieven en E-mail berichten die door SFP wordt ontvangen zullen in vertrouwen behandeld worden. Brieven en E-mailberichten zonder afzender worden gelezen en daarna gearchiveerd zonder dat het onderzocht wordt op waarheidsbevinding. Brieven en E-mail berichten worden niet op de website geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. De publicaties op deze website worden in overleg met de schrijver voorzien van naam en/of E-mailadres of dat het anoniem wordt geplaatst.


©2018 SFP
Terug naar de inhoud